Ebu Jezid Bistami

Ebu Jezid Bistami, da mu se Allah smiluje je pričao: – Jednom sam bio na jednom od svojih putovanja, uživajući u svojoj samoći i odvojenosti od ljudi, predan razmišljanju i uživajući u zikru, kada sam čuo poziv: – Ebu Jezide, idi u Dejru sem’an i priključi se svećenicima u njihovom prazniku i praznovanju. Želimo time pokazati i dokazati nešto. – Ja sam zatražio zaštitu Allahom od takvih primisli i rekao: – Neću se prepustiti tim mislima. – Kada je nastupila noć, čuo sam glas, u snu, i taj glas mi je ponovio iste riječi koje sam čuo tog dana. Probudio sam se dršćući i sav naježen. Taj govor mi je toliko uticao da sam sjedio na mjestu i nisam se mogao pomaći. Onda sam pozvan u mislima: – Nemoj se strašiti, ti si kod nas jedan od probranih evlija, zapisan si među čestite, međutim, obuci na sebe svećeničku odoru i zbog Nas pripaši svećenički konopčić. Zbog toga nećeš imati ni grijeha ni ukora. – Ebu Jezid priča: – Ujutro sam ustao i pohitao da izvršim naređeno. Obukao sam svećeničku mantiju i otišao da im se pridružim u Dejru sem’an. Kada je došao njihov pročelnik, oni su se okupili i ušutili kako bi čuli šta će im reći njihov pročelnik. On se popeo za govornicu, ali je ona zadrhtala i on nije mogao progovoriti ni riječi, kao da su mu usta bila zalivena. – Njegovi svećenici i pomoćnici su ga pitali: – Šta te sprječava da govoriš, vođo naš? Mi slijedimo ono što nam govoriš i povodimo se za tvojim znanjem? – On je rekao: – Priječi me od toga da vam se obratim to što je među vama jedan muhammedanac (musliman). Došao vam je da iskuša vašu vjeru i uvjerenje. – Oni su mu rekli: – Pokaži nam ga i mi ćemo ga smjesta ubiti. – On je rekao: – Nemojte ga ubijati, osim ako imate čvrst dokaz protiv njega. Hoću da ga provjerim i da ga pitam pitanja koja su zajednička svim vjerama. Ako na njih odgovori ispravno, pustit ćemo ga i nećemo ga ubiti. Ako ne mogne odgovoriti i rastumačiti, ubit ćemo ga. Na ispitu se čovjek ili pokaže ili ponizi. (Na muci se poznaju junaci). – Oni mu rekoše: – Radi kako hoćeš, mi smo došli samo kako bismo se okoristili tobom. – Onda je episkop ustao i rekao: – Muhammede, tako ti Muhammeda, moraš ustati na noge kakko bi te svi vidjeli. – Ebu Jezid je ustao, a neprestano je micao usnama veličajući Allaha i slaveći Ga. – Episkop mu je rekao: – Muhammedanče, hoću da te pitam o nečemu, pa ako odgovoriš na sva pitanja i pojasniš ih, slijedit ćemo te, a ako ne mogneš odgovoriti, ubit ćemo te. – Ebu Jezid mu je rekao: – Pitaj što god hoćeš od onoga što je zapisano u Knjigama i što je protumačeno, a Allah neka nam bude svjedokom za ono što smo rekli. – Episkop mu je rekao: – Reci mi šta je jedno i nema drugog? Šta je dvoje i nema trećeg? Šta je troje i nema im četvrtog? Šta je četvero i nema im petog? Šta je petero i nema im šestog? Šta je šestero i nema im sedmog? Šta je sedmero i nema im osmog? Šta je osmero i nema im devetog? Šta je devetero i nema im desetog? Šta je cjelovito deset? Šta je jedanaest? Šta je dvanaest? Šta je trinaest? Reci mi o ljudima koji su slagali i ući će u Džennet? I o ljudima koji su rekli istinu a ući će u Džehennem? Gdje je mjesto tvom imenu spram tvog tijela? Šta je to što diže prašinu? Šta je to što je opterećeno teretom? Šta je to što lagahno se kreće? Ko sprovodi naredbe? O nečemu što diše a nema duše? Pitamo te o četiri stvari koje su govorile sa Gospodarom svjetova? O kaburu koji se kretao sa svojim stanovnikom? O vodi koja ne silazi s nebesa niti izvire iz zemlje? O četvero koji postoje a nisu potekli iz kičme oca niti utrobe majke? O prvoj krvi prolivenoj na zemlji? Pitamo te o nečemu što je Allah stvorio a onda otkupio? Pitamo te o nečemu što je Allah stvorio a onda ga zanijekao? Pitamo te o nečemu što je Allah stvorio a onda rekao da je golemo? O nečemu što je Allah stvorio a onda pitao za to? O najboljim ženama? O najboljim vodama? O najboljim planinama? O najboljim životinjama? O najboljim mjesecima? O najboljim noćima i o tome šta je tamme (katastrofa)? O drvetu koje ima dvanaest grana, na svakoj grani trideset listova, na svakom listu pet cvjetova, dva su osvijetljena a dva su u pomrčini? O nečemu što je obavilo hadždž i tavafilo oko Kabe a nema duše niti je obavezno da učini hadždž? Koliko je vjerovjesnika stvorio Allah? Koliko je od njih imalo poslanstvo a koliko nije? O četiri stvari koje imaju različitu boju i ukus a isti izvor? Šta je nekir, kitmir i fetil? Šta je sebed (ostatak trave), lebed (slijepljena vuna), šta je tamm (voda) a šta remm (zemlja)? Šta kaže pas u svom zavijanju? Šta kaže magarac u svom revanju? Šta kaže bik u svom rikanju? Konj u svom ništanju? Deva u svom glasanju? Paun u svom kriještanju? Tetrijeb u svom glasanju? Slavuj u svom pojanju? Žaba u svom kreketanju? Zvono u svojoj zvonjavi? Reci nam o narodu kojem je Allah objavio, a nisu ni džini ni ljudi ni meleki? Reci nam gdje je noć kada dođe dan i gdje je dan kada dođe noć?
Ebu Jezid je pitao: – Da li je ostalo još neko pitanje? – Oni su mu rekli da nije. – Ebu Jezid je rekao: – Ako vam odgovorim na pitanja i rastumačim ih, vi ćete povjerovati u Allaha i Njegova Poslanika s.a.v.s.? – Oni su rekli da hoće. – Ebu Jezid je rekao: – Allahu moj, Ti si svjedok za ovo što oni kažu. – Onda je rekao: – Što se tiče vašeg prvog pitanja o jednom čemu nema drugog to je Allah, Jedini koji sve potčinjava.
Vaše pitanje o dvoje čemu nema trećeg, to su dan i noć, jer Uzvišeni kaže: I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili (Sura Isra, 12.)
Vaše pitanje o troje čemu nema četvrtog, to su Arš, Kurs i Kalem (Pero sudbine).
Vaše pitanje o četvero čemu nema petog, to su objavljene Knjige; Tevrat, Zebur, Indžil i Kur’an.
Vaše pitanje o petero čemu nema šestog su pet dnevnih namaza koji su propisani kao obaveza svakom muslimanu i muslimanki.
Vaše pitanje o šestero čemu nema sedmog su šest vremenskih razdoblja koje Allah spominje u riječima: Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor. (Sura Kaf, 38.).
Vaše pitanje o sedmero čemu nema osmog, to su sedmera nebesa, jer Uzvišeni kaže: sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio (Sura Mulk, 3.)
Vaše pitanje o osmero čemu nema devetog, to su Nosioci Arša, jer Uzvišeni kaže: a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. (Sura Hakka, 17.)
a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati. (Sura Hakka, 17.)
Vaše pitanje o devetero čemu nema desetog, to su devet osoba koji su činili nered po zemlji. Uzvišeni kaže: U gradu je bilo devet osoba koje su ne red nego nered činile. (Sura Neml, 48.)
Vaše pitanje o cjelovitom deset, to su deset dana koje onaj koji obavlje temettu’ hadždž mora postiti, ako nema kurbana za zaklati, jer Uzvišeni kaže: A onaj ko ga ne nađe neka posti tri dana u danima hadždža, i sedam dana po povratku – to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allaha i znajte da On teško kažnjava. (Sura Bekare, 196.)
Vaše pitanje o jedanaest, to su Jusufa a.s. braća, jer Uzvišeni kaže: O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda (Sura Jusuf, 4.)
Vaše pitanje o dvanaest, to je broj mjeseci u godini, jer Uzvišeni kaže: Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, (Sura Tevbe, 36.)
Vaše pitanje o trinaest, to je Jusufov san, jer Allah kaže: O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše”, (Sura Jusuf, 4.)
Vaše pitanje o ljudima koji su slagali i ući će u Džennet, to su Jusufova braća, jer Uzvišeni kaže: “O oče naš,” – rekoše – “bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo ostavili kod naših stvari, pa ga je vuk pojeo. A ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorimo.” (Sura Jusuf, 17.)
Vaše pitanje o ljudima koji su rekli istinu a ući će u Džehennem, to su židovi i kršćani, jer Uzvišeni kaže: Jevreji govore: “Kršćani nisu na Pravome putu!” a kršćani vele: “Jevreji nisu na Pravome putu!” (Sura Bekare, 113.), oni su rekli istinu, a bit će u Džehennemu.
Vaše pitanje o tome gdje je ime u tijelu, ono je u uhu.
Vaše pitanje o tome šta diže prašinu, to su četiri vjetra.
Vaše pitanje o tome šta nosi teret, to su oblaci, jer Uzvišeni kaže: oblaci koji između neba i Zemlje lebde (Sura Bekare, 164.)
Vaše pitanje o onome što se lagahno kreće, to su lađe koje plove morima.
Veše pitanje o onima koji sprovode naredbe, to su meleki koji dijele ljudima njihovu opskrbu, od polovice šabana do polovice šabana naredne godine.
Vaše pitanje o četrnaest stvari koje su govorile sa Gospodarom svjetova, to su sedmera nebesa i sedmere zemlje, jer Allah kaže: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su (Sura Fussilet, 11.)
Kabur koji je hodao sa svojim stanovnikom je bila riba Junusa a.s.
Ono što diše a nema duše je zora, jer Uzvišeni kaže: i zorom kada diše – (Sura Tekvir, 18.)
Voda koja ne silazi sa nebesa niti izvire iz zemlje je voda koju je Belkisa poslala Sulejmanu a.s. u boci, a koja je nakupljena od znoja konja.
Četvero koje nije poteklo iz kičme oca niti utrobe majke su Ismailov ovan, Salihova deva i Adem a.s. i h. Hava.
Prva krv koja je prolivena na zemlji je Habilova kada ga je ubio Kabil.
Ono što je Allah stvorio a onda otkupio, to je vjernikov život, jer Uzvišeni kaže: Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet (Sura Tevbe, 111.)
Ono što je Allah stvorio a onda pokudio i zanijekao, to je glas magarca, jer Uzvišeni kaže: ta najneprijatniji glas je revanje magarca!” (Sura Lukman, 19.)
Ono što je Allah stvorio a onda učinio golemim, to su ženske spletke, jer Uzvišeni kaže: vaša su lukavstva zaista velika! (Sura Jusuf, 28.)
Ono što je Allah stvorio a onda upitao za njega, to je Musaov štap, jer Uzvišeni kaže: A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?” “Ovo je moj štap” – odgovori on – “kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.” (Sura Ta ha, 17,18.)
Najbolje žene su Hava, pramajka čovječanstva, Hatidža, Aiša, Asija i Merjem, kćerka Imranova, da je Allah njima zadovoljan.
Najbolje vode su Sejhun (Sir-Darija), Džejhun (Amu darja), Tigris, Eufrat i Nil u Egiptu.
Najbolje planina je Tur.
Najbolja jahalica je konj.
Najbolji mjesec je ramazan, jer Uzvišeni kaže: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana (Sura Bekare, 185.)
Najbolja noć je Noć kadra, jer Uzvišeni kaže: Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – (Sura Kadr, 3.)
Katastrofa (Tamme) je Kijametski dan.
Drvo koje ima dvanaest grana, na svakoj grani trideset listova, na svakom listu pet cvjetova od kojih dva na suncu a tri u tmini. Drvo je godina, grane su mjeseci, listovi su dani, a cvjetovi su namazi, akšam, jacija i sabah su u pomrčini, a podne i ikindija su po suncu (svjetlu).
Ono što je obavilo hadždž i tavafilo oko Kabe, a nema duše niti je obavezno na to, to je Nuhova lađa.
Allah je stvorio 124 000 vjerovjesnika a njih 313 imalo je poslanicu.
Četiri stvari koje imaju različit okus i boju a isti izvor su: oči, nos, usta i uho, pa je tekućina oka slana, a usta slatkasta, nosa kisela a uha gorka.
Nekir je ono što je na košpi hurme, kitmir je ona bijela kožica, a fetil je ono što je unutar košpe.
Sebed i lebed je vuna i dlaka ovce i koze.
Tam i Remm su dva naroda koji su živjeli prije našeg praoca Adema a.s.
Magaraca kada njače, vidi šejtana i izgovara: – Neka Allah prokletim učini ubirača poreza (nameta).
Pas u svom lavežu kaže: – Teško se džehennemlijama od srdžbe Silnog.
Bik u svom mukanju kaže: – Slavljen neka je Allah i Njemu svaka hvala (Subhanellahi ve bihamdihi)
Konj u svom njištanju kaže: – Slavljen neka je moj Čuvar kada se sukobe junaci i kada se svaki čovjek brine o svom protivniku.
Deva u svom glasanju kaže: – Dovoljan mi je Allah, a Allah je dovoljan Skrbnik.
Paun u svom glasanju kaže: Milostivi, koji upravlja svemirom svim. (Sura Ta ha, 5.)
Slavuj u svojem pojanju kaže: – Slavljen neka je Allah kada osvanete i kada omrknete.
Žaba u svom kreketu kaže: – Slvaljen neka je Onaj kojem se robuje i na kopnu i na vodi, slavljen neka je Silni Vladar.
Zvono kaže: – Slavljen neka je Allah, zaista, zaista. Čovječe, pogledaj ovaj svijet i na istok i na zapad nećeš vidjeti da iko osta.
Narod kojem je Allah objavio a nisu ni ljudi, ni džini, ni meleki, to su pčele, jer Uzvišeni kaže: Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, (Sura Nahl, 68.)
Gdje bude noć kada dođe dan, a gdje bude dan kada dođe noć? Oni budu u onome Allahovom znanju u koje nemaju uvida ni poslani vjerovjesnici ni bliski meleki.
Onda je Ebu Jezid pitao: – Da li imate još pitanja? – Rekli su mu da nemaju, pa je on pitao: – A ti meni reci: – Šta je ključ nebesa i Dženneta? – Episkop je zašutio. Onda su mu rekli njegovi svećenici i saradnici: – Pitao si ga toliko pitanja i on ti je na sva odgovorio, a on tebe pitao jedno pitanje i ti ne možeš da odgovoriš? – On reče: – Nije da ne znam odgovora, nego se bojim da ako odgovorim na njegovo pitanje, vi se nećete sa mnom složiti. – Oni rekoše: – Naravno da ćemo se složiti, jer ti si naš uglednik i vođa i što god kažeš, mi to slušamo i pokoravamo se tome i podržavamo te u tome. – On reče: – Ključ nevesa i Dženneta su riječi: – La ilahe illellah muhammedun resulullah (nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov Poslanik). – Kada su oni to čuli od svog vođe, svi su, do zadnjeg, primili islam, srušili su manastir i na njegovom mjestu napravili džamiju. Poodsijecali su svoje konopčiće i tada je Ebu Jezid čuo glas: – Ebu Jezide, ti si zbog Nas svezao jedan konopčić, a Mi zbog tebe pokidali petsto konopčića.

Novosti

Ebu Jezid Bistami

Ebu Jezid Bistami, da mu se Allah smiluje je pričao: – Jednom sam bio na jednom od svojih putovanja, uživajući u svojoj samoći i odvojenosti

Nastavite čitati »

Arhiva

Scroll to Top

Postanite Član!

Ispunite ovaj Formular i mi ćemo se javit sto je moguce brze!

Zaštita privatnosti(erforderlich)